บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด

ภารกิจ

บริษัท ไทยเจทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมถึงความปลอดภัย ของอาหาร และสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของเรา

  • หลักจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ
    การจัดการธุรกิจในยุคใหม่จะต้องมีควมยุติธรรม ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อทุกๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราจะมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำและ ความสามารถที่จะแข่งขันในโลกปัจจุบัน
  • นโยบายด้านคุณภาพ
    บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ให้เป็นที่พึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้พนักงานทุกระดับชั้น จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานและสินค้าอย่างต่อเนื่อง