ผงไป่กุ้ดเต๋เจ

ส่วนประกอบ :  เครื่องเทศ
วิธีปรุง : ตุ๋นยาจีน อื่นๆ
วิธีเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่ห่างไกลแสงแดด เมื่อเปิดใช้แล้วควรปิดซองให้สนิท
ขนาดบรรจุ :       40 g.